หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
Google App for Education
Office 365 for Education
บริหารงานภายใน
คลังภาพโรงเรียน
นักเรียนผู้ปกครอง
หลักสูตรสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร

งารฝ่ายต่างๆ
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานบริหาร
งานแผนและงานประกัน
 

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

เว็บไซต์ครู
ครูอนุจิตร  จันทศรี
ครูวิภาดา  ชัยทอง
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม. เขต 11
ร.ร.กาญจนดิษฐ์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
อยากรู้ต้องส่องดู
 
บุคลากรของโรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา
 

 

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 
 

 

 

 

นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

นายธีรศักดิ์ แจ้งอักษร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

กลุ่มสาระภาษาไทย
 

 

นางปาจะรีย์ รัตนเดชากร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 

 
 

 

 

 

นายมนตรี มีอุปการ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางกิจศิลป์ ฮั่นโตน
ครูชำนาญการ

  

นางสาวปิยรัตน์ พงศ์พิรุฬห์ชาติ
ครู 

 

นางสาวนันทญา บรรณราช
ครู 

 

 


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 

 

นางวันทิพย์ สามหาดไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร

 

 
 

 

 

 

นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
ครูชำนาญการ 

 

นายธนกฤต แก้วทอง
ครู 

 

 

 

นางณปภัทร ส่งแสง
ครูผู้ช่วย

 

 

 

นางวิภาดา ชัยทอง
ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

นายอนุจิตร จันทศรี
ครู 

 

นายณัฐพงษ์ ปานนิน
ครูอัตราจ้าง 

 

 


กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 

 

นางพยอม เดชสาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 

 

 

 

นายพัลลภ โภคากร
ครูชำนาญการ 

 

นางกัณหา กาญจนรักษ์
ครูชำนาญการ 

 

 

 

นางผ่องเพ็ญ แจ้งอักษร
ครูชำนาญการ 

 

นายธนิต เพชรรักษ์
ครูอัตราจ้าง 

 

 


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 

 

นางภาวิณี แจ่มกระจ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 
 

 

 

 

นางสัจจะ นิลอรุณ
ครูชำนาญการพิเศษ 

 

นายธีระ ชัยสุวรรณ
ครูชำนาญการ 

 

 

 

นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา
ครู

 

 
 

 

 


กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 

 

นางประภารัตน์ ไชยรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาตร์ 
 

 

 

 

นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการ 

 

นางสาวรัศมี จันทร์นูน
ครู 

 

 

 

นางสาวพุทธิกา กาญจนรักษ์
ครู 
 

 

 


กลุ่มสาระศิลปะ
 

 

นางมัลลิกา แก้วชลคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
 

 

 

 
 

 

นายประเสริฐ สร้อยศรี
ครูชำนาญการพิเศษ 

 

นางสาวปวีณา เพ็งบูลย์
ครูอัตราจ้าง 

 

 

กลุ่มสาระสุขศึกษา
 

 

นายประเสริฐพร พัฒนศิลป์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา 
 

 

 

 

นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
ครู 

 

นายเจนณรงค์ อุดมลาภ
ครูอัตราจ้าง 

 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ
 

 

นางสาวโสภิตา มูสิกะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ

 

 
 

 

 

 

นายวาริน จันทร์สงค์
ครูชำนาญการ 

 

นายทวิช หงษ์บิน
ครูชำนาญการ 

 

 

 

นางสุกิจจา วิเชียรวัฒนา
ครูชำนาญการ 

 

นางพัชรินทร์ เลี่ยมแก้ว
ครพนักงานราชการ 

 

 

 

นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลติ้ม
ครูอัตราจ้าง 
 

 

 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

 

นางสุภาภรณ์ เชื่อมกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสายสนับสนุน 
 

 

 

 

นางสาวศิริวรรณ สโมสร
ครู 

 

นางสาวหนึ่งฤทัย นวลเสน่ห์
ครูอัตราจ้าง 

 

 

 

นางสาวฐิตินันท์ ปานแดง
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

 

 


ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายสมเจตน์ เจียมสกุล
นักการ ภารโรง 

 

นายวสันต์ บุญมาก
นักการ ภารโรง 

 

 

 

นางรจนา ประดิษฐ์มล
แม่บ้าน 

 

นายนิรัตน์ เกิดพัฒน์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 

 

70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทร 077-452-610 FAX 077-452-611