หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง
แผนยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
Google App for Education
Office 365 for Education
บริหารงานภายใน
คลังภาพโรงเรียน
นักเรียนผู้ปกครอง
หลักสูตรสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งารฝ่ายต่างๆ
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานบริหาร
งานแผนและงานประกัน
 

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

เว็บไซต์ครู
ครูอนุจิตร  จันทศรี
ครูวิภาดา  ชัยทอง
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม. เขต 11
ร.ร.กาญจนดิษฐ์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
อยากรู้ต้องส่องดู
http://www.tupst.ac.th
 
ประวัติโรงเรียน

 

            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เดิมชื่อ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนที่ดินราชพัสดุ เลขที่ สฎ 847 จำนวน 35 ไร่ เริ่มก่อตั้งตามนโยบายขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สายสามัญสู่อำเภอต่างๆ ทั่วประเทศโดยการนำเสนอ ของ นายแคล้ว วิทิพย์รอด ศึกษาธิการอำเภอกาญจนดิษฐ์ขณะนั้น เปิดสอนครั้งแรก ปี พ.ศ.2515 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) มีนักเรียน 45 คน โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนวัดนิกรประสาท มี นายอุดม รักษ์จินดา เป็นครูผู้สอนคนแรก และปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ ส่วนสถานที่ตั้ง ได้รับการอนุญาตจาก นายสวัสดิ์ สุทธินุ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง (ขณะนั้น) ให้ใช้ที่ดินสวนสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน จำนวน 30 ไร่ และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจาก นายวีระ สุวรรณจันทร์ (ใต้) นางยศ เมืองน้อย (เหนือ) นายชิน แพเรือง (ตะวันออก) นายเขื้อน สุวรรณจันทร์ และ นายย้วน แจ้งอักษร (ตะวันตก) อีกจำนวน 5 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน และเป็นกลุ่มบุคคลแกนนำในการนำชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินดังกล่าว
พ.ศ.2515 กรมสามัญศึกษา อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล (4 ห้องเรียน) บ้านพักครู 2 หลัง ให้แก่โรงเรียน
พ.ศ.2516 ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนวัดนิกรประสาท มาใช้อาคารเรียนชั่วคราวในสถานที่ปัจจุบัน และ ปีเดียวกันนี้ ราชการได้แต่งตั้ง นายผจญ จวนใจ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
พ.ศ.2521 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)
21 กุมภาพันธ์ 2557 นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (กทม.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (12 โรงเรียน) และคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์เครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยการสนับสนุนด้านข้อมูลเพิ่มเติมจากนายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ขณะนั้น ได้นำเสนอชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และมีมติยินยอมให้โรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือ และยินยอมให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ตามนโยบายขยายโรงเรียนในเครือ สู่เขตภูมิภาคภาคใต้ตอนบน เพื่อสร้างความเสมอภาค และ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในภูมิภาค โรงเรียนจึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน
24 เมษายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีมติอนุมัติให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี” อย่างเป็นทางการ

อักษรย่อโรงเรียน ต.อ.พ.สฎ.
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน พระเกี้ยวเปล่งรัศมี (21 แฉก)
สีประจำโรงเรียน ชมพู-น้ำเงิน
ปรัชญาโรงเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์โรงเรียน อตฺตานํ ทมฺยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิต ย่อมฝึกตน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศรีสากยทศพลญาน ประธานพุทธมณฑล ศุทรรศน์(จำลอง)
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ชมพูพันธุ์ทิพย์
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อัตลักษณ์ เดินแถวเข้าห้อง น้องไหว้พี่ ทำดีสวดมนต์แปล แน่วแน่มาดเด็กเตรียมฯ

ปัจจุบัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการ 2 คน ข้าราชการครู 35 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู 6 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน มีจำนวนนักเรียน 727 คน


70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทร 0 7795 4310 - 4           FAX 077-452-611
Web site: http://www.tupst.ac.th      E-mail : contact@tupst.ac.th