หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง
แผนยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
Google App for Education
Office 365 for Education
บริหารงานภายใน
คลังภาพโรงเรียน
นักเรียนผู้ปกครอง
หลักสูตรสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งารฝ่ายต่างๆ
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานบริหาร
งานแผนและงานประกัน
 

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

เว็บไซต์ครู
ครูอนุจิตร  จันทศรี
ครูวิภาดา  ชัยทอง
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม. เขต 11
ร.ร.กาญจนดิษฐ์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
อยากรู้ต้องส่องดู
http://www.tupst.ac.th
 
คณะผู้บริหาร

 

 

 

ว่าที่ ร้อยเอก ภูพยงค์ คงชนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๑๐- ๔ ต่อ ๙๐๐
E-mail: pupayong@tupst.ac.th

 

 
 

 

 

 


หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๑๐- ๔ ต่อ ๘๒๒
E-mail: sajja@tupst.ac.th

 

 


หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๑๐- ๔ ต่อ ๘๒๔
E-mail: sumalee@tupst.ac.th

 

 

 


หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๑๐- ๔ ต่อ ๘๒๓
E-mail: pavinee@tupst.ac.th

 


หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๑๐- ๔ ต่อ ๘๒๖
E-mail: supaporns@tupst.ac.th


หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๑๐- ๔ ต่อ ๓๐๓
E-mail: anuchit@tupst.ac.th

     

 


70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทร 0 7795 4310 - 4           FAX 077-452-611
Web site: http://www.tupst.ac.th      E-mail : contact@tupst.ac.th