หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง
แผนยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
Google App for Education
Office 365 for Education
บริหารงานภายใน
คลังภาพโรงเรียน
นักเรียนผู้ปกครอง
หลักสูตรสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งารฝ่ายต่างๆ
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานบริหาร
งานแผนและงานประกัน
 

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

เว็บไซต์ครู
ครูอนุจิตร  จันทศรี
ครูวิภาดา  ชัยทอง
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม. เขต 11
ร.ร.กาญจนดิษฐ์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
อยากรู้ต้องส่องดู
http://www.tupst.ac.th
 
คณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

 

นายโกวิท ศรีด่าน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

นางชญาดา ปันต๊ะ
ตัวแทนผู้ปกครอง

 

 

นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์
ตัวแทนครู

 

 

นายเมธา ขวัญเมือง
ตัวแทนองค์กรชุมชน

  

 

 

นายธีระวิทย์ สุทธินุ่น
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

พระครูวินัยธร สมชาย อติวีโร
ตัวแทนองค์กรศาสนา

 

 

นายชัยณรงค์ พ้นภัย
ตัวแทนองค์กรศาสนา

  

 

 

นายชำนิ เพชรรักษ์
ตัวแทนศิษย์เก่า

 

 

นายประสงค์ พรหมชิต
ผู้ทรงคุณวุฒ

 

 

นายไพศาล สองวิหค
ผู้ทรงคุณวุฒ

  

 

 

นายสุรศักดิ์ สุทธินุ่น
ผู้ทรงคุณวุฒ

 

 

นายดุสิต น่วมนวล
ผู้ทรงคุณวุฒ

 

 

นายสมชาย หาญสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒ

  

 

 

นางสาวดวงพร ศรีอุไร
ผู้ทรงคุณวุฒ

 

 

 

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
กรรมการและเลขานุการ

  

 

 


70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทร 0 7795 4310 - 4           FAX 077-452-611
Web site: http://www.tupst.ac.th      E-mail : contact@tupst.ac.th