หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง
แผนยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
Google App for Education
Office 365 for Education
บริหารงานภายใน
คลังภาพโรงเรียน
นักเรียนผู้ปกครอง
หลักสูตรสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งารฝ่ายต่างๆ
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานบริหาร
งานแผนและงานประกัน
 

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

เว็บไซต์ครู
ครูอนุจิตร  จันทศรี
ครูวิภาดา  ชัยทอง
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม. เขต 11
ร.ร.กาญจนดิษฐ์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
อยากรู้ต้องส่องดู
http://www.tupst.ac.th
 

การบริหารงาน

• แผนดำเนินงานประจำปี
• รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
• รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

• คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานทะเบียนนักเรียน

• คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
- การรับหนังสือราชการ
- การส่งหนังสือราชการ
- การย้ายนักเรียนเข้าเรียน
- การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• E-Service
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office 2563)
- ระบบรายงานใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น (e-Money)
- ระบบกระดานถาม-ตอบ (Q&A Webboard)
- ระบบรายงานสารสนเทศทางการศึกษา (DMC Report)
- ระบบสารสนเทศทะเบียนวัดผล

 
 

70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทร 0 7795 4310 - 4           FAX 077-452-611
Web site: http://www.tupst.ac.th      E-mail : contact@tupst.ac.th