หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
Google App for Education
Office 365 for Education
บริหารงานภายใน
คลังภาพโรงเรียน
นักเรียนผู้ปกครอง
หลักสูตรสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร

งารฝ่ายต่างๆ
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานบริหาร
งานแผนและงานประกัน
 

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

เว็บไซต์ครู
ครูอนุจิตร  จันทศรี
ครูวิภาดา  ชัยทอง
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม. เขต 11
ร.ร.กาญจนดิษฐ์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
อยากรู้ต้องส่องดู
 

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศรายชื่อ ม. 4 ห้องเรียนทั่วไปแบบมีเงื่อนไขการรับ

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนยกระดับคุณภาพ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนยกระดับคุณภาพ

 

นักเรียนสอบโอลิมปิกวิชาการกรอกข้อมูล

รายงานสารสนเทศโรงเรียน

รายงาน SAR 2560 คลิกที่นี่

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ประจำปี

กรอกคะแนน Preonet ชั้น ม.3
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลนักเรียน

Email : บุคลากร

รายงาน SAR 2559 คลิกที่นี่

แบบฟอร์มแผน stem

 

เอกสารห้องเรียนสีขาว

เผยแพร่เอกสาร Sar58
ปก ตอน1  ตอน2 ตอน3 
แผ่นพับ

ค่านิยมหลักแห่งชาติ 12 ประการ

ตารางสอนรวมของครู

ตารางเรียนรวมของนักเรียน

บุคลากรทุกท่านกรอกข้อมูล EMIS 2559
สมัคร Dlit สพฐ

ข่าวการศึกษาวันนี้

 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แหล่งเรียนรู้
 
70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทร 077-452-610 FAX 077-452-611