หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
Google App for Education
Office 365 for Education
บริหารงานภายใน
คลังภาพโรงเรียน
นักเรียนผู้ปกครอง
หลักสูตรสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร

งารฝ่ายต่างๆ
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานบริหาร
งานแผนและงานประกัน
 

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

เว็บไซต์ครู
ครูอนุจิตร  จันทศรี
ครูวิภาดา  ชัยทอง
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม. เขต 11
ร.ร.กาญจนดิษฐ์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
อยากรู้ต้องส่องดู
http://www.tupst.ac.th
 

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง และนักเรียน ม.1 และ ม.4
ให้มารับชุดนักเรียนที่สั่งตัดดังตารางต่อไปนี้

นักเรียน
วันที่
เวลา
ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ(วิทย์-คณิต) 2 พ.ค. 2563 09.00 - 15.30 น.
ม.1 ห้องยกระดับคุณภาพ(ห้องที่ 1) 2 พ.ค. 2563 09.00 - 15.30 น.
ม.1 ห้องยกระดับคุณภาพ(ห้องที่ 2) 3 พ.ค. 2563 09.00 - 15.30 น.
ม.4 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 4 พ.ค. 2563 09.00 - 15.30 น.
ม.4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณและทั่วไป 5 พ.ค. 2563 09.00 - 15.30 น.

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(SMP)
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ประเภทยกระดับคุณภาพ
ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ประเภทยกระดับคุณภาพ

ประกาศผลสอบ Pretest ม.1 ปีการศึกษา 2563

Note: ฟังวิทยุออนไลน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

 

Email : บุคลากร

Email : กลุ่มสำหรับส่งเป็นกลุ่ม

รายงานสารสนเทศโรงเรียน

รายงาน SAR 2560 คลิกที่นี่

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ประจำปี

กรอกคะแนน Preonet ชั้น ม.3
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

เอกสารห้องเรียนสีขาว

เผยแพร่เอกสาร Sar58
ปก ตอน1  ตอน2 ตอน3 
แผ่นพับ

ค่านิยมหลักแห่งชาติ 12 ประการ

 

บุคลากรทุกท่านกรอกข้อมูล EMIS 2559
สมัคร Dlit สพฐ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แหล่งเรียนรู้
 

70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทร 0 7795 4310 - 4           FAX 077-452-611
Web site: http://www.tupst.ac.th      E-mail : contact@tupst.ac.th