นักเรียนต้องมี บัญชี Gmail ก่อนถึงจะสมัครออนไลน์ได้ หากนักเรียนไม่มีบัญชี Gmail กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที โทร 0 7795 4310 - 4

ให้นักเรียนที่สมัครออนไลน์ ชำระเงินค่าสมัครในวันสอบและให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
นักเรียนที่สมัครที่โรงเรียนให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ

กรอกใบสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องโครงการพิเศษSMP) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องโครงการพิเศษSMP)
กรอกใบสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องยกระดับคุณภาพ) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องยกระดับคุณภาพ)
กรอกใบสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องยกระดับคุณภาพ) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องยกระดับคุณภาพ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ